Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye'de kurulu, 1670008923 Vergi Kimlik Numaralı, İkitelli OSB Altıntaç İş Merkezi Eski Turgut Özal Caddesi D Blok No.8 Kapı NO: 405 İkitelli/Başakşehir İstanbul adresinde bulunan Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hukuka uygun şekilde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi; veri sorumluları ile ilgili kişiler arasındaki güven ilişkisinin tesisi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından önem arz etmektedir.

Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
 

A- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 • • İletişim
 • • Kimlik
 • • Finansal
 • • Müşteri İşlem Bilgisi
 • • Mesleki Deneyim
 

B- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Firma olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği, sözleşmenin kurulması ve ifası sebepleriyle kişisel verileriniz işlenmektedir.
 

C- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:
 
 • • Tedarik zinciri faaliyetleri süreçlerinin yönetilmesi
 • • Mal, hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yönetilmesi
 • • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • • Yetkili kişi, kurum, kuruluşlara bilgi verilmesi
 • • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • • Ürün hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 

D- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

İşbirliği içinde olduğumuz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Vergi Usul Kanunu fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Örneğin; fatura bilgilerinin vergilendirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılmaktadır..

Şirket e-postalarının hosting ve domain hizmeti kapsamında sunucuları Türkiye’de bulunan ticari şirketler ile kişisel veriler paylaşılmakta olup; aynı şekilde ticari ilişkiler kapsamında üçüncü şahıs firma ve gerçek kişiler ile verileriniz paylaşabilmektedir.

Şirketin sözleşmeden doğan ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ile meşru menfaati gereği;

Kişisel verilerinizi;
 • • Müşteriler
 • • Hizmet sağlayıcılar
 • • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar


ile kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle; Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.
 

E- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
 

F- HAKLARINIZ

Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya
aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini,
yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı
veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca
değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi
talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar
çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep
edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru
formunu doldurarak, yazılı olarak Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin
mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve
böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi)
istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı
başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Vergi Kimlik No:1670008923
Adres: Narlıbahçe Sok.No:11 Cağaloğlu / İSTANBUL
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR